Behandling av personuppgifter

Installera SW AB värnar om din personliga integritet och vi är måna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation)och andra gällande och tillämpliga lagar.

Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Definitionen av personuppgift och vad behandling av personuppgifter innebär

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress, medlemshistorik, köphistorik, foton, ljud- och filmupptagningar, inloggningsuppgifter.

Alla former av åtgärder som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den är automatiserad eller inte. En personuppgiftsbehandling är till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, användning, utlämning, spridning, sammanställning, samkörning, blockering, radering eller förstörning.

 

Personuppgiftsansvarig

Installera SW AB org.nr. 556750-2561 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Så får vi tillgång till dina uppgifter
 • När du själv anmäler dig som kund hos oss och köper en tjänst eller produkt.
 • När vi agerar underleverantör i samband med en beställning som du har gjort hos en av våra uppdragsgivare. I dessa fall agerar vi personuppgiftsbiträden och har ett avtal med den som är personuppgiftsansvarig.
 • När du ber om en offert.
 • Genom din dator, telefon eller annan enhet som du använder när du besöker våra webbsidor (tekniska uppgifter som exempelvis IP-adress och operativsystem, besökshistorik).

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 • Alla behandlingar av personuppgifter som vi behandlar har stöd i en laglig grund. Det betyder till exempel att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi behandlar dina uppgifter för att:
 • Kunna fullfölja det avtal som inleds när du blir kund hos oss och beställer en tjänst eller produkt.
 • För att kunna hantera beställningar och leveranser.
 • Fakturera och hantera betalningar.
 • Anmäla ROT-ansökningar hos Skatteverket.
 • Hantering av försäkringsärenden, garantiärenden och reklamationsärenden.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadress
 • Orderhistorik
 • Korrespondens (exempelvis e-post du skickar till oss)

 

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. I första hand är det anställda montörer och redovisningspersonal som har tillgång till dina personuppgifter och behörighetsåtkomst styrs i relation till arbetsuppgifter. Vi delar även uppgifter med leverantörer och underleverantörer som tillhandahåller produkter och vissa av våra tjänster samt administrativa system, exempelvis IT-tjänster, e-postdistribution, bank. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning så att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifterna ska skyddas och hur länge de får behandlas.

Vi delar även uppgifter när det följer lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Lagringstid – Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

 

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång 
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter genom ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, en myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Rätt till begränsning av behandling
Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär begränsning av dina personuppgifter notera att vi eventuell inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller uppfylla vissa delar av vårt avtal till dig under den tid behandlingen av dina personuppgifter har begränsats.

Avregistrera dig från marknadsföring
Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Återkalla samtycke
I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter när användningen stödjer sig på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Klagomål
Du har också rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

Skydd och säkerhet

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta vårt dataskyddsombud Mikael Westöö, 08-645 97 60, mikael@installerael.se.

HUVUDKONTOR
***
Sparbanksvägen 10
129 32 Hägersten
08-645 97 60 (mån-fre 07:00-16:00)
info@installerael.se